Pirmyn, vergai nužemintieji,
Išalkusi minia, pirmyn!
Sukilkit, žmonės pavergtieji,
Visi kovon išvien smarkyn!
Pasaulį seną išardysim,
Iš pačių pamatų ir tuo
Naujai pasaulį atstatysim–
Kas buvo šūds, tas bus viskuo.

Tai jau yr paskutinė
Sprendžiamoji kova
Internacionale
Žmonijos atgaiva
Tai jau yr paskutinė
Sprendžiamoji kova
Internacionale
Žmonijos atgaiva

Nei dievas, caras, nei galiūnas
Musms išvadavimo neduos.
Vaikai garbingosios komunos
Save iš skurdo išvaduos.
Kad nuverst jungą ranka tvirta
Ir laisvę iškovot greičiau,
Kalkime geležį, kol karšta,
Ir pūskim dumples kuo smarkiau

Tai jau yr paskutinė
Sprendžiamoji kova
Internacionale
Žmonijos atgaiva
Tai jau yr paskutinė
Sprendžiamoji kova
Internacionale
Žmonijos atgaiva

Tik mes, pasaulio darbininkai,
Didžioji darbo armija,
Tikrieji žemės šeimininkai
O ne dykaduonių armija
Tiek daug mūs krauju tunkančiųjų,
O trenk, perkūne, trenk smarkiau,–
Kad susilaukt dienų giedriųjų
Kad saulė nušvistų skaisčiau

Tai jau yr paskutinė
Sprendžiamoji kova
Internacionale
Žmonijos atgaiva
Tai jau yr paskutinė
Sprendžiamoji kova
Internacionale
Žmonijos atgaiva!